Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

 

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум

 

 

Затверджено наказом директора

Схвалено

Ржищівського

Педагогічною радою РІПТ

Індустріально-педагогічного

протокол від 30.08.2016 р. № 1

технікуму

 

 

від 30.08.2016р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення

про атестацію педагогічних працівників

Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

 

 

 

 

 

 

Ржищів

2016


 

  1. 1.  Загальні положення

 

1.1.  Положення про атестацію педагогічних працівників (далі Положення) Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму(далі Технікум) розроблене відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови КМУ від 14.06.2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників»,Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (далі Типове Положення).

 

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

-     керівники  – педагогічні працівники, які займають такіпосади

у     технікумі: заступники директора з навчальної, навчально-виробничої роботи, завідувачі відділеннями, майстернями, заочного відділення, методичного кабінету, керівник фізичного виховання; голови предметних циклових комісій;

 

-        педагогічні працівники технікуму – викладачі всіх спеціальностей, вихователі, методисти, майстри виробничого навчання, завідувачі лабораторій, практичний психолог або соціальний педагог, культорганізатор;

 - структурні підрозділи – відділення.

 1.3.Положення визначає порядок атестації працівників, які займають посади, що зазначені у п. 1. 2.

 Атестація педагогічних працівників, посади яких не вказані у п.1.2 Положення, але можуть з’явитися у штатному розпису технікуму, провадиться на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційної категорії згідно з цим Положенням.

1.4.         Атестація педагогічних працівників спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

 1.5.     Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й   авторитету, забезпечення ефективності освітньої діяльності.

1.6.     Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

 1.7.  Атестація педагогічних працівників є обов’язковою.

1.8.  Призначенню працівників на посади керівних кадрів має передувати їх атестація.

 1.9.   Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

 1.10.   Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм, навчальних закладів, підприємств.

 Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

 1.11.     Позачергова атестація проводиться за заявою працівника або за поданням його керівника з метою присвоєння/підвищення працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, у разі переведення на педагогічну посаду більш високої кваліфікаційної категорії або зниження працівником рівня професійної діяльності.

 Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням директора технікуму.

 

2 Порядок створення та повноваження Атестаційних комісій

 2.1.     Для організації та проведення атестації педагогічних працівників щороку до 20 вересня навчально-методичний відділ формує склад Атестаційної комісії Технікуму та структурних підрозділів (за їхнім поданням).

 2.2.   Атестаційні комісії створюються не менше як з п’яти осіб у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів комісії. Головою Атестаційної комісії Технікуму є директор, атестаційних комісій структурних підрозділів – їх керівники/заступники керівників.

 Атестаційні комісії формуються з педагогічних, науково-педагогічних працівників, представників профспілкової організації, навчального/навчально-методичного відділів.

Про створення Атестаційної комісії та затвердження їх складу видається наказ.

2.3.   Атестаційні комісії створюється на 1 навчальний рік. Персональний склад Атестаційних комісій протягом року може змінюватися.

 2.4.   Педагогічні працівники, які входять до складу Атестаційних комісій, атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе.

 2.5.   Атестаційна комісія має право:

– атестувати педагогічних працівників структурних підрозділів на відповідність займаній посаді;

– присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «методист», «методист другої категорії», «методист першої категорії», атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям;

– порушувати клопотання перед обласною Атестаційною комісією про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії», «методист вищої категорії» (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», «методист вищої категорії») та про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням).

 – розглядати апеляції на рішення Атестаційної комісії.

 2.6. Для об’єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників Атестаційна комісія може створювати експертні групи.


  1. 3.  Організація та строки проведення атестації

 3.1.   Щороку до 5 жовтня керівники структурних підрозділів подають для погодження зав.матодичним кабінетом списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації а також, у разі потреби, заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації.

До 10 жовтня складаються і подаються узгоджені списки педагогічних працівників та списки керівних кадрів, які підлягають атестації (додаток 1).

3.2.  До 20 жовтня Атестаційна комісія Технікуму:

-   подає на затвердження директору графік роботи Атестаційної комісії;

-   приймає рішення щодо перенесення чергової атестації (у разі потреби). Атестаційніа комісія ознайомлює працівників, які підлягають атестації, з графіком проведення атестації під підпис.

3.3.     У технікумі Атестаційна комісія або за її дорученням експертна група відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчають педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування навчальних занять, поза навчальних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень студентів з дисципліни, що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі в інших видах та засобах освітньої діяльності, про що складає відгук.

3.4.    Керівник структурного підрозділу до 1 березня подає до відповідної Атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період, з якою педагогічний працівник ознайомлен під підпис.

3.5.  Атестація педагогічних працівників здійснюється до 1квітня.

3.6.   Засідання Атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується. Під час засідання Атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

За рішенням Атестаційної комісії атестація може бути проведена у разі відсутності працівника з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) або подання відповідної заяви від працівника, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.

 3.7.       Засідання Атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії (Додаток 2).

Члени Атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення Атестаційної комісії, яка додається до протоколу.

 3.8.       Засідання Атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення Атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти», приймається рішення на користь працівника, який атестується.

 3.9.   За результатами атестації Атестаційні комісії структурних підрозділів приймають такі рішення:

– педагогічний працівник відповідає / не відповідає займаній посаді;

– присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «методист», «методист другої категорії», «методист першої категорії» );

– порушити клопотання перед обласною Атестаційною комісією про відповідність/невідповідність педагогічного працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст вищої категорії», «методист вищої категорії») або педагогічному званню;

  3.10.          Рішення Атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після засідання під підпис в атестаційному листі.

 На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий, не пізніше трьох днів після атестації, видається йому під підпис (додаток 3).

 3.11.    Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:

– має освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі освіти;

– виконує посадові обов’язки у повному обсязі;

– пройшов підвищення кваліфікації.

3.12.       У разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу, Атестаційна комісія може прийняти рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених комісією.

3.13.  Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів або переведені на такі посади за умовами п. 3.23 цього Положення, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.

3.14.   На час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною шестирічного віку) за

педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується для визначення строку чергової атестації.

3.16.  Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності та з інших поважних причин. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

3.17.   Чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією кваліфікаційні категорії та педагогічні звання зберігаються до чергової атестації.

3.18.      За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.

Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після прийняття їх на роботу.

3.19.  Педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

У разі суміщення працівниками педагогічних посад, їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

Атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи.

3.20.   Викладачі технікуму, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою для цього є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

3.21.    Особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.

3.22.   За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного структурного підрозділу до іншого, а також на інші педагогічні посади, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії та педагогічні звання до наступної атестації.

За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста.

3.24.  Педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або присвоєним вченим званням.

3.25.  Контроль за додержанням порядку проведення атестації педагогічних працівників здійснюється заступником директора з НВР.

3.26.      Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, що присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням відповідної Атестаційної комісії.

 

4.Умови присвоєння кваліфікаційних категорій/педагогічних звань працівникам технікуму

За результатами атестації педагогічним працівникам технікумуприсвоюються такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» та/або педагогічні звання: «викладач-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка – методист», «старший викладач», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання I категорії», «майстер виробничого навчання II категорії».

 

 5.Рішення Атестаційних комісій та порядок їх оскарження

5.1.    Протягом п’яти днів після завершення роботи Атестаційні комісії подають документи (протокол, атестаційні листи, характеристики) про результати атестації до відділу кадрів технікуму, який готує відповідний наказ.

Наказ про атестацію у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис.

5.2.   У разі прийняття Атестаційною комісією рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, Атестаційна комісія у встановлений нею строк, проводить перевірку виконання заходів та підтверджує/відміняє рішення про відповідність працівника займаній посаді.

5.3.       Педагогічні працівники у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа мають право подати апеляцію на рішення Атестаційної комісії структурного підрозділу до Атестаційної комісії Технікуму та до директора Технікуму, якщо атестація проводилась Атестаційною комісією Технікмуму.

5.4.  У разі прийняття Атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді директором технікуму може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю.

5.5. Рішення Атестаційних комісій можуть бути оскаржені до суду.

5.6 Питання атестації педагогічних працівників, що не врегульовані цим Положенням, вирішує директор технікуму.

 Для своєчасного забезпечення процедури атестації педагогічних працівників у додатку 4 наведено алгоритм дій всіх учасників заходів.

 

Додаток 1

 

Списки педагогічних працівників, які підлягають атестації 20 ___ - 20___ н. р.

 

 

 

 

Дата

Дата

Дата

Підпис

 

ПІБ

Посада

призначення

останньої

підвищення

 

працівника

 

 

 

 

на посаду

атестації

кваліфікації

 

 

 

 

 

 

Назва підрозділу

  

Начальник відділу кадрів

 

(дата)                                                               _____________                                   ________________

(підпис)                                            (ініціали, прізвище)

 

  

Додаток 2

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

I. Загальні дані

 

Педагогічний працівник, що атестується, ____________________________________________

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Дата народження, посада, яку займає, стаж роботи на займаній посаді на час атестації

 

_______________________________________________________________________________

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю)_______________________

_______________________________________________________________________________

 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) ________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Науковий ступінь (вчене звання) __________________________________________________

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (номер та дата видачі документа)

________________________________________________________________________________

Дата і результати проведення попередньої атестації __________________________________

________________________________________________________________________________

Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період     додається

 

II. Результати атестації педагогічного працівника

 

Протокол від «     » ________20        р. №_____

 

Задані питання та відповіді (у разі необхідності):______________________________________

 

________________________________________________________________________________

(надати інформацію: хто ставив запитання, короткий зміст запитань та відповідей )

____________________________________________________________________________________________

 

Рішення атестаційної комісії: ______________________________________________________

 

1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання вказаних заходів; 3) не відповідає займаній посаді

________________________________________________________________________________

 

За результатами атестації: присвоїти кваліфікаційну категорію / педагогічне звання ________

 

_______________________________________________________________________________

("спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії", "методист", "методист другої категорії", "методист першої категорії", "методист вищої категорії", педагогічне звання)

 

порушити клопотання перед обласною Атестаційною комісією ______________________

 

________________________________________________________________________________

(про присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії", "методист вищої категорії", педагогічне звання)

 

Результати голосування: за _____, проти _____, утримались _____.

 

Голова атестаційної комісії

________________

_______________________

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

________________

_______________________

 

________________

_______________________

 

________________

_______________________

 

________________

_______________________

Секретар:

________________

_______________________

Дата атестації _____________

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений __________________

(підпис працівника)

 

М.П.

  

 

 

IІI. Результати атестації педагогічного працівника

 

Протокол від «  » ________20

р. №_____

Задані питання та відповіді (у разі необхідності):______________________________________

________________________________________________________________________________

(надати інформацію: хто ставив запитання, короткий зміст запитань та відповідей )

 

____________________________________________________________________________________________

 

Рішення атестаційної комісії: ______________________________________________________

 

(присвоїти кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", "методист вищої категорії", педагогічне звання)

________________________________________________________________________________

Результати голосування: за _____, проти _____, утримались _____.

 

Голова атестаційної комісії

________________

_______________________

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

________________

_______________________

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

________________

_______________________

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

________________

_______________________

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

________________

_______________________

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

Секретар:

________________

_______________________

Дата атестації  ________________

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

 

 

(число, місяць, рік)

 

 

 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений

_________________________

М.П.

 

 

(підпис працівника)

 

 

 

 

IV. Результати розгляду апеляції на рішення Атестаційної комісії структурного підрозділу

 

Результати голосування: за _____, проти _____, утримались _____.

 

Голова атестаційної комісії

________________

_______________________

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

________________

_______________________

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

________________

_______________________

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

________________

_______________________

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

________________

_______________________

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

 

________________

_______________________

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

Секретар:

________________

_______________________

 

(підпис)

 

(прізвище, ініціали)

Дата атестації  _______________________

 

 

(число, місяць, рік)

 

 

 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений

_________________________

М.П.

 

 

(підпис працівника)

 

 

 

 

 

  

Додаток 3

 

ПРОТОКОЛ № ___             «___»________ 20___р.

 

засідання атестаційної комісії __________________________

 

(назва комісії)

 

Присутні:

 

Голова ___________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

 

Секретар _________________________________________________

 

(прізвище, ініціали, посада)

Члени атестаційної комісії: 1.________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

2.________________________________________________________

 

  1. ________________________________________________________
  2. ________________________________________________________

 

  1. ________________________________________________________

 

6.________________________________________________________

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Атестація педагогічних працівників.

 

1 СЛУХАЛИ:

 

1 ___________________________ ознайомив з порядком проведення атестації, презентував

 

(Прізвище, ініціали члена комісії)

педагогічних працівників, які атестуються.

 

2 Доповіді педагогічних працівників про свою службову діяльність у міжатестаційний період.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Затвердити такі результати атестації педагогічних працівників:

 

1 ________________________ – ____________________________________________________

(Прізвище, ініціали працівника)                                           (посада)

 

______________________________________________________________________________

(зміст рішення атестаційної комісії)

 

за -         чол.,        проти -        чол.,       утримались -        чол.

 

(результати голосування)

2  ……….

 

3  ……….

 

 

Голова атестаційної комісії

________________

_______________________

 

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

________________

_______________________

 

________________

_______________________

 

________________

_______________________

 

________________

_______________________

Секретар:

________________

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

Алгоритм проведення атестації педагогічних працівників

 

 

Термін виконання

Відповідальний

 

 

Події

 

 

До 20 вересня

навчально-методичний

-  формує  склад  Атестаційної  комісії

 

 

відділ

 

 

технікуму

до 20 жовтня

керівники

структурних

подають  для  погодження  до  відділу

 

 

підрозділів

 

 

кадрів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  списки  педагогічних  працівників  (з

 

 

 

 

 

інформацією

про

підвищення

 

 

 

 

 

кваліфікації), які підлягають атестації;

 

 

 

 

 

-  заяви  педагогічних  працівників  про

 

 

 

 

 

позачергову атестацію (за потребою),

 

 

 

 

 

- заяви про перенесення строку атестації

 

 

 

 

 

(за потребою),

 

 

 

 

 

 

 

 

- подання про присвоєння (або зміну)

 

 

 

 

 

працівнику

кваліфікаційної

категорії,

 

 

 

 

 

педагогічного звання (за потребою)

до 1 листопада

відділ кадрів

 

- складає і подає до Атестаційної комісії

 

 

 

 

 

 

узгоджені

 

списки

 

 

 

 

 

педагогічних

працівників

та

списки

 

 

 

 

 

керівних кадрів, які підлягають атестації

до 10 листопада

Атестаційна

комісія

- подає на затвердження директору графіки

 

 

технікуму

роботи Атестаційної комісії;

 

 

 

 

 

 

 

- списки осіб, які підлягають атестації;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  приймає  рішення  щодо  перенесення

 

 

 

 

 

строку чергової атестації (за потребою)

до 1 березня

керівник

структурного

-  подає  до  відповідної  Атестаційної

 

 

підрозділу

 

 

комісії

характеристику

діяльності

 

 

 

 

 

педагогічного

працівника

у

 

 

 

 

 

міжатестаційний  період,  з  якою  він

 

 

 

 

 

ознайомлений під підпис

 

 

 

 

 

 

 

не  пізніше  3-х  днів

секретар

 

відповідної

-   видає   під   підпис   педагогічному

після атестації

Атестаційної комісії

працівникові

один

екземпляр

 

 

 

 

 

атестаційного листа

 

 

протягом  п’яти  днів

секретар

 

відповідної

-  подає  протокол,  атестаційні  листи,

після атестації

Атестаційної комісії

характеристики до відділу кадрів

 

 

 

відділ кадрів

 

- готує наказ про результати атестації

у  триденний  строк

відділ кадрів

 

- доводить наказ про атестацію до відома

після

підписання

 

 

 

педагогічного працівника під підпис

наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок заяви 1

 

Голові Атестаційної комісії Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

 

Посада педагогічного працівника, який бажає атестуватися, ПІБ (повністю)

 

 

Заява Прошу атестувати мене 20___ /___ навчального року у позачерговому

порядку на присвоєння кваліфікаційної категорії «_____________________», За попередньою атестацією «____» ______ 20__ р. встановлена

 

кваліфікаційна категорія «__________________». Підвищення кваліфікації відбулося 20___ року.

 

Копія документа про підвищення кваліфікації додається.

 

Дата                                                                                                                                          Підпис

 

 

 

Зразок заяви 2

 

Голові Атестаційної комісії Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

 

Посада педагогічного працівника, який бажає атестуватися, ПІБ (повністю)

 

 

Заява

 

У зв’язку з __________________________, прошу перенести мені чергову

 

(вказати причину)

атестацію на 20___ /20___ навчальний рік.

 

За попередньою атестацією «____» ______ 20__ р. встановлена кваліфікаційна категорія «__________________».

 

Підвищення кваліфікації відбулося 20___ року.

 

Копія документа про підвищення кваліфікації додається.

 

Дата                                                                                                                                          Підпис

 

 

 

 

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20