Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію фізичного виховання і масового спорту в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськго індустріально-педагогічного технікуму

Від «30» серпня 2016 року

Протокол № 1

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Ржищів 2016


Розроблено: Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом(РІПТ) Міністерства освіти і науки України

 

 

Укладачі:

 

Л.Г. Цюцюра , заступник директора з навчально-виробничої роботи

 

В.О.Барвінченко, методист

     

            

 

Прийнято та надано чинності: наказ директора РІПТ від 15 вересня 2016 року № 95 на підставі рішення Педагогічної ради РІПТ, протокол № 1 від 30 серпня 2016  року.


Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Фізичне виховання та масовий спорт у Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі (далі − технікум) мають на меті забезпечити виховання у студентів  потреби в здоровому способі життя, самостійного оволодіння уміннями й навичками управління фізичним розвитком людини.

Завданнями фізичного виховання та масового спорту в технікумі є:

-                    пропаганда серед студентів цінностей здорового способу життя;

-                    формування в студентської молоді основи теоретичних знань, практичних і методичних здібностей (умінь і навичок) з фізичного і спортивного виховання, фізичної реабілітації, масового спорту як компонентів їх повноцінної, гармонійної та безпечної життєдіяльності;

-                    забезпечення у здобувачів освіти належного рівня розвитку показників їх функціональних та морфологічних можливостей організму, фізичних якостей, рухових здібностей, працездатності;

-                    сприяння розвитку професійних, світоглядних та громадянських якостей студентів;

-                    підготовка та участь студентів  у різноманітних спортивних заходах.

У                 цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

-                    фізичне виховання – складова освіти і виховання, педагогічний, освітній процес, предмет (навчальна дисципліна), спрямований на оволодіння знаннями, уміннями й навичками щодо управління фізичним розвитком людини різновидами рухової активності, з метою навчання і виховання особистості в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточення;

-                    фізична реабілітація (спеціальні медичні групи) – спеціалізований напрям процесу фізичного виховання людини з відхиленнями в стані здоров’я;

-                    спортивне виховання (тренування) – спеціалізований напрям процесу фізичного виховання в окремому виді спорту;

-                    масовий спорт – система організації та проведення спортивних заходів (змагань, розваг, ігор тощо) з масових видів рухової активності, засіб фізичного виховання;

-                    фізичний розвиток складова життєдіяльності людини, зміна природних властивостей її організму впродовж життя, що виявляється у вигляді показників функціональних та морфологічних можливостей організму, фізичних якостей, рухових здібностей, працездатності, темпів старіння організму, термінів тривалості життя;

-                    рухова (фізична) активність – сукупність видів фізичних вправ та видів спорту, засіб фізичного виховання та його спеціалізованих напрямів.

 

1.2.        Навчально-виховний процес з фізичного виховання в технікумі ґрунтуються на таких основних принципах:

– загальнопедагогічний;

– загальнометодичний.

1.3.  Безпосередню організацію освітнього процесу з фізичного виховання та його спеціалізованих напрямів у ході навчального процесу і в позанавчальний час в технікумі здійснює циклова комісія, до якої входять викладачі фізичного виховання.

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО

ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА МАСОВОГО СПОРТУ

 

2.1.      Організація освітнього процесу з фізичного виховання та масового спорту в технікумі базується на Законах України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років; Національній доктрині розвитку освіти, затвердженій Указом Президента України від 17.04.2002 № 347, наказом МОЗ та МОН України від 20.07.2009 № 518/674, наказом МОН України від 01.06.2010 № 521, наказом МОЗ України № 728 від 27.08.2010 р., наказом МОН України № 496 від 03.06.2008 р., листом МОН України від 25.09.2015 № 1/9.454, листом МОН України від 26.06.2015 р., постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1318, наказом МОН України від 27.11.2008 № 1078, наказом МОЗ України № 682 від 16.08.2010 р., наказом МОН України від 14.11.2003 № 757.

2.2.       Організація освітнього процесу з фізичного виховання в технікумі здійснюється на підставі вимог державного стандарту, галузевих стандартів та стандартів освіти ОКР «молодший спеціаліст», затверджених установленому законодавством порядку.

2.3.       Організація масового спорту в технікумі здійснюється на підставі календарного плану спортивних заходів, положення про змагання (універсіаду, спартакіаду тощо) та відповідних правил, які встановлюються їх організаторами та затвердженому установленому порядку.

 

 1. 3.     ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ ТА МАСОВОГО СПОРТУ

 

3.1. Відповідно до Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених

наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010

№ 521:

до занять з фізичної культури і спорту допускаються студенти, які:

-                    пройшли обов’язків медичний профілактичний огляд відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням студентів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674;

-                    не мають протипоказань щодо стану здоров’я;

-                    мають визначені рівень фізичного розвитку і групу для занять фізичною культурою;

-                    студенти  повинні бути присутніми на заняттях з фізичної культури незалежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, в а також тимчасово звільнені від занять;

-                    допустиме навантаження на занятті для тих здобувачів освіти, які застаном здоров'я належать до підготовчої та спеціальної груп і відвідують заняття фізичної культури, встановлює викладач фізичної культури;

-           загальне керівництво організацією медичного контролю за станом здоров'я здобувачів освіти в технікумі здійснюють місцеві органи охорони здоров'я та органи управління освітою відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до розділу «Фізична культура» методичних рекомендацій щодо вивчення базових дисциплін у навчальних закладах згідно листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 / № 1/9-305:

-                    при складанні розкладу занять на навчальний рік слід враховувати місцеві кліматичні умови, матеріальну базу навчального закладу тощо;

-                    до занять з фізичної культури і спорту допускаються студенти, які пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд, не мають протипоказань щодо стану здоров'я, у яких визначені рівень фізичного розвитку і група для занять фізичною культурою. На заняттях з фізичної культури повинні бути присутніми студенти  незалежно від рівня фізичного розвитку і групи для занять фізичною культурою, а також тимчасово звільнені від занять;

-                    допустиме навантаження на заняттях для тих студентів, які за станом здоров'я належать до підготовчої та спеціальної груп і відвідують заняття фізичної культури, встановлює викладач;

-                    під час формування розкладу навчальних занять на тиждень не рекомендовано здвоювати заняття фізичної культури або проводити їх два дні поспіль;

-                    студенти, які за станом здоров'я віднесені до підготовчої медичної групи, відвідують обов'язкові заняття фізичної культури. Заняття проводяться за загальною програмою фізичної культури, але з можливою затримкою складання відповідних нормативів. Оцінювання здобувачів освіти — за теоретико-методичні знання та техніку виконання вправ. Рекомендовані заняття у фізкультурно-оздоровчих групах загальної фізичної підготовки, прогулянки, ігри й спортивні розваги. Участь у змаганнях — за додатковим дозволом лікаря;

-                    студенти, які за результатами медичного огляду тимчасово віднесені до спеціальної медичної групи, відвідують обов'язкові заняття, але виконують корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані;

-                    до спеціальної медичної групи відносяться студентів зі значними відхиленнями в стані здоров'я, фізичного розвитку і діяльності основних функціональних систем постійного або тимчасового характеру, щопотребують суттєвого обмеження фізичного навантаження. У спеціальній медичній групі навчаються студенти  з показниками в стані здоров'я як стійкого короткотривалого характеру (відмовлення рухомості суглобів після травми, тощо). Тому основною формою організації навчальної діяльності є індивідуальний підхід сумісний з груповим. Це завдання вирішується за рахунок диференціації методики (різні вихідні положення, ступені напруження, амплітуди рухів тощо). Також затверджуються розклад занять групи і прізвище викладача (керівника групи), який має відповідну фахову підготовку. Група включає 8-15 здобувачів освіти. На тиждень проводиться не менше 2-х занять у позанавчальний час по 45 хвилин. При несприятливих кліматичних умовах (при температурі нижчій за 10 градусів і вітряній погоді) тривалість заняття скорочується до 35 хвилин, щоб запобігти переохолодженню;

-                    формування групи здійснюється з урахуванням віку та стану здоров'я. Можливе об'єднання в групу здобувачів освіти з різними захворюваннями тому, що характер пристосування до фізичних навантажень і особливо пристосування серцево-судинної і дихальної систем у багатьох відношеннях схожі;

-                    студенти спеціальної медичної групи повинні обов'язково займатися на загальних заняттях фізичної культури у відповідному одязі і взутті. Вони беруть участь у підготовчій та заключній частинах занять, закріплюють матеріал вивчений на заняттях у групі, а при стійкому покращенні стану здоров'я виконують елементи рухів основної частини зі значним зниженням фізичних навантажень, без затримки дихання, виключаючи стрибки, психоемоційне навантаження (елементи змагань).

3.2.      Навчальний процес з фізичного виховання в технікумі здійснюється у наступних формах:

-                    навчальні заняття,

-                    самостійна робота,

-                    контрольні заходи у вигляді: заліків; прийому контрольних нормативів; оцінювання теоретичних знань.

3.3.        Основними видами навчальних занять з фізичного виховання в технікумі є: лекція (теоретичне заняття); практичне, індивідуальне заняття; консультація.

Технікумом може бути встановлено інші види навчальних занять з фізичного виховання.

3.4.      Організація лекцій здійснюється, як правило, в аудиторіях технікуму та викладається для академічної групи на першому занятті. Тематика курсу лекцій визначається робочою програмою з фізичного виховання. Зміст курсу лекцій повинен передбачати засвоєння студентом знань з основ теорії методики й організації фізичного виховання, спортивного виховання (тренування), фізичної реабілітації, масового спорту.

3.5.       На практичних заняттях викладач організовує детальний розгляд студентами  окремих теоретичних (методичних, організаційних) положень фізичного виховання, його спеціалізованих напрямів, масового спорту у вигляді бесіди та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання здобувачем освіти відповідно до сформульованих завдань. Практичні заняття проводяться в спортивних залах, на спортивних майданчиках, стадіоні, а їх теоретична частина в аудиторіях, які оснащені необхідними засобами навчання.

Перелік тем практичних занять визначається навчальною програмою з фізичного виховання та має передбачати: загальну фізичну підготовку, спеціальну фізичну підготовку, технічну підготовку тощо.

Практичне заняття складається з проведення попереднього контролю показників фізичного розвитку студентів, їх знань, умінь і навичок з фізичного виховання, їх перевірку, оцінювання.

3.5.      Індивідуальне заняття організовується та проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних здібностей.

Індивідуальні заняття організовуються за окремим графіком і можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з фізичного виховання або його спеціалізованих напрямів.

3.6.      Консультація – вид навчального заняття, на якому студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультація може бути як для одного так і для групи  студентів.

3.7. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових навчальних занять час.

Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою з фізичного виховання, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з фізичного виховання повинні передбачати можливість проведення самоконтролю показників фізичного розвитку з боку здобувача освіти.

Навчальний матеріал з фізичного виховання, передбачений навчальним планом для засвоєння здобувачем освіти в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

3.8.               Організація освітнього процесу з фізичного виховання відбувається відповідно до розподілу студентів на медичні групи та згідно з розкладом навчальних занять, затвердженим директором технікуму, графіком консультацій, розкладом роботи навчальних секцій спортивного виховання, що затверджуються директором технікуму.

3.9.             До навчальної секції спортивного виховання зараховують студенти, які виявили бажання вдосконалювати свою спортивну майстерність у видах спорту цієї секції. До навчальної секції спортивного виховання зараховують студентів, віднесених за станом здоров’я до основної медичної групи, які за результатами контрольного тестування мають позитивні показники функціональної і фізичної підготовленості та, як правило, показники виконання спортивної класифікації в обраному виді спорту.

До навчальних груп фізичного виховання зараховують студентіви, віднесених за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичної групи, після проведення контрольного тестування показників фізичного розвитку (функціональних, фізичних) визначених у навчальній програмі з фізичного виховання та оцінювання, викладачем навчальної групи, рівня знань та рухових (технічних) здібностей в обраному виді рухової активності шляхом проведення бесід та контрольних (навчально-спортивних) заходів.

Заняття зі студентами навчальної групи спортивного виховання проводяться за розкладом навчальних занять технікуму.

 

4. ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ ТА СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ

 

4.1. Розклад, навчальних занять з фізичного виховання затверджується директором технікуму за поданням колективу фізичного виховання, який розробляє його за участю відділень, відповідно до пропускної спроможності спортивних та фізкультурно-оздоровчих споруд, визначених у Державних будівельних нормах «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» (наказ Держбуду України від 10.31.2003 № 184), а також медико-біологічних закономірностей процесу фізичного виховання щодо тижневої періодичності навчальних занять.

На підставі розкладу навчальних занять з фізичного виховання складається розклад навчальних занять у навчальних групах.

Планування змісту навчальних занять у навчальних групах з фізичного виховання, їх засобів і методів визначається викладачем навчальної групи самостійно на підставі вимог навчального плану, плану-графіка, навчальної програми з фізичного виховання та навчальної програми із спеціалізації з виду рухової активності або захворювання.

4.2. Календарний план спортивних (спортивно-масових) заходів технікуму та положення про змагання розробляються колективом фізичного виховання та затверджуються директором технікуму.

 

 

 

 1. 5.     КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

5.1. Контрольні заходи з фізичного виховання включають поточний та підсумковий контроль.

5.1.1.  Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять.

На практичних заняттях поточний контроль має на меті перевірку рівня фізичного розвитку здобувачів освіти за функціональними, фізичними, руховими (технічними) показниками.

Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються колективом фізичного виховання.

5.1.2.  Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому рівні або на окремих його завершених етапах.

Підсумковий контролі з фізичного виховання включає семестровий контроль.

5.1.3.   Семестровий контроль з фізичного виховання проводиться у формах заліку або диференційованого заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, установлені навчальним планом.

Семестровий диференційований залік не передбачає обов'язкової присутності студентів.

Студент   вважається допущеним до семестрового контролю з фізичного виховання (заліку або диференційованого заліку), якщо він виконав усі види завдань, передбачені навчальним планом з фізичного виховання на семестр.

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів  на заняттях з фізичного виховання може здійснюватися за такими видами діяльності:

 1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.
 2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).
 3. Виконання навчальних завдань під час проведення заняття.
 4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються навчальні нормативи, які розроблено дія кожного року вивчення модуля. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає викладач відповідно до робочої програми.

Під час оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення студента протягом навчального року; ступінь активності на заняттях; залучення їх до занять фізичною культурою в позанавчальний час; участь у змаганнях всіх рівнів. На основі зазначених показників викладачі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Наприклад, якщо студент виконав залікову вправу на певний рівень, але, при цьому, його особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, викладач може виставити оцінку, на 1-2 бали вищу за ту, яка передбачається контрольними навчальними нормативами.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 371.

Для попередження нещасних випадків слід дотримуватись вимог безпеки під час проведення занять, особливо, при складанні контрольних навчальних нормативів, коли здобувачі освіти виконують вправи з максимальним навантаженням. Під час складання нормативів потрібно дотримуватись таких вимог:

 1. Контрольні навчальні нормативи складають студенти основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров'я.
 2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна підготовка (не менше як на двох заняттях).
 3. Перед складанням нормативу викладач проводить розминку, а після — відновлювальні вправи.
 4. Студенти мають можливість перескласти норматив на визначеному викладачем занятті.
 5. Викладач зобов'язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

У       період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з мстою адаптації здобувачів освіти до навантажень на заняттях з фізичного виховання (фізичної культури) прийом контрольних навчальних нормативів не здійснюється, а також обмежується виконання вправ з максимальною інтенсивністю.

 

6       ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

6.1.       Колектив  з  фізичного  виховання  здійснює  такі  основні види діяльності:

– навчально-виховну;

– методичну;

– спортивну.

 

6.2           До змісту навчально-виховної діяльності входять: організація та проведення навчальних занять і заходів з фізичного виховання; контроль показників фізичного розвитку студента; оцінювання якості досягнутого студентами освіти рівня сформованості знань, умінь і навичок з фізичного виховання.

6.3           До змісту методичної діяльності циклової комісії входять: розробка навчального плану, графіка навчального процесу, робочої програми з фізичного виховання, навчально-методичних комплексів; складання розкладу занять спортивних секцій; складання індивідуальних планів роботи викладачів, навчально-методичних карт занять, положень про навчальні спортивні заходи, журналів обліку роботи навчальної секції, документів звітності.

6.4           Сукупність методичних матеріалів складає навчально-методичний комплекс з фізичного виховання, структура та зміст якого визначається Положенням про організацію навчального процесу в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі.

 

7. МОТИВАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ ТА МАСОВОГО СПОРТУ

 

7.1           Мотивація до активної участі студентів  в освітньому процесі з фізичного виховання та спортивних заходах здійснюється шляхом:

-                    Створення в технікумі умов для участі в спортивних заходах за інтересами;

-                    грошовими або іншими матеріальними винагородами студентів

– членів збірних команд технікуму за зайняті призові місця на зовнішніх змаганнях різного рівня.

7.2           Мотивація викладачів до якісної організації своєї діяльності здійснюється шляхом: заохочення, своєчасного оцінювання та відповідної винагороди їх діяльності, підвищення професійного та методичного рівня.


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20