Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________20____р.

 

 

 

 

 


 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськго індустріально-педагогічного технікуму

Від «___»  січень 2014 року

Протокол № ___

 


                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів 2016


ПОЛОЖЕННЯ

 

про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

1.Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму розроблено відповідно до Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706.

 

Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважений підрозділ) утворюється у відповідності до наказу директора технікуму.

 

2.У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”.

 

3.Уповноважений підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

 

Керівник уповноваженого підрозділу технікуму підзвітний директору технікуму та підзвітний і підконтрольний керівникові уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади.

 

4.Основними завданнями уповноваженого підрозділу є:

 

1)   підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

 

2)   надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

 

3)  проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

 

4)здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

 

5)здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

 

 

 

 

2

 

5. Уповноважений підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:

 

1)            розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

 

2)     надає іншим структурним підрозділам технікуму та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

 

3)    вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб технікуму, вносить їх директору технікуму  пропозиції щодо усунення таких ризиків;

 

4)у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами технікуму, інформує в установленому порядку про такі факти директора технікуму, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

 

6)   веде облік працівників технікуму, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

 

7)  взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, технікуму, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

 

8)    розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників технікуму  до вчинення корупційних правопорушень;

 

9)            повідомляє у письмовій формі керівникові органу виконавчої влади, Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами технікуму.

 

6. Втручання у діяльність уповноваженого підрозділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважений підрозділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

 

7. Уповноважений підрозділ має право:

 

1) отримувати від інших структурних підрозділів технікуму інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

 

 

3

 

2)   отримувати від працівників технікуму усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок);

 

3)    ініціювати перед директором Технікуму питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань.

 

8. Працівники уповноваженого підрозділу проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в технікумі з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.

 

Працівники уповноваженого підрозділу під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій технікуму, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

 

9. Працівники уповноваженого підрозділу можуть залучатися до проведення:

 

1)     експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються в технікумі, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

 

2)    внутрішнього аудиту технікуму в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

 

10. Уповноважений підрозділ технікуму очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади директором технікуму за погодженням з керівником уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади.

 

На посади керівника, його заступника та спеціалістів уповноваженого підрозділу призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

 

  1. Директор технікуму, сприяє створенню умов для виконання на належному рівні підрозділом покладених на нього завдань.

 

  1. Координація, затвердження планів роботи та методичне забезпечення діяльності уповноваженого підрозділу здійснюється Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

 

 

 

 

4

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20