Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2016 р.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про охорону праці  в Ржищівському

 індустріально-педагогічному технікумі

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськго індустріально-педагогічного технікуму

Від «30» серпня 2016 року

Протокол № 1

 

 

 

 

Ржищів 2016


Розроблено: Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом(РІПТ) Міністерства освіти і науки України

 

 

Укладачі:

 

Л.Г. Цюцюра , заступник директора з навчально-виробничої роботи

 

В.О.Барвінченко, методист

В.О. Матвієнко, інженер з охорони праці

 

 

 

Прийнято та надано чинності: наказ директора РІПТ від 15 вересня 2016 року № 95 на підставі рішення Педагогічної ради РІПТ, протокол № 1 від 30 серпня 2016  року.

 


 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба охорони праці та техніки безпеки в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі створеназгідно з Законом України « Про охорону праці», « Типовим положенням про службу охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 року №255 та п.4.1.2. «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 01.08. 2001 р. №563. Служба охорони праці в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумізабезпечує організацію, керівництво і контроль за роботою з охорони праці, виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на попередження виникнення нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в період праці і навчально-виховного процесу.

1.2. Директор технікуму визначає структуру служби, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства, яка може функціонувати у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста в порядку сумісництва (суміщення).

1.3. Служба охорони праці комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту і підпорядковується безпосередньо директору технікуму.

1.4. Перевірка знань з охорони праці керівника служби охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов’язків та періодично, один раз на три роки.

1.5. Положення про службу охорони праці технікуму затверджується директором технікуму.

1.6. Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці, «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 01.08.01 р. №563, своїми посадовими інструкціями ( обов’язками) з питань охорони праці, затвердженими керівником закладу і цим «Положенням про службу охорони праці закладу освіти»

1.7. Працівники служби охорони праці мають право видавати директору технікуму обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Приписи спеціаліста з охорони праці, у тому числі по забороні експлуатації окремого обладнання, зупинення робіт чи навчально-виховного процесу на окремому робочому місці чи структурному підрозділі, може скасувати в письмовій формі лише керівник, якому підпорядкована служба з охорони праці.

1.8. Ліквідація служби охорони праці допускається лише у разі ліквідації технікуму.

 

 

2. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ВИКОНУЄ ТАКІ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ:

2.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці через виконання заступниками і керівниками структурних підрозділів своїх посадових обов’язків (інструкцій) з питань охорони праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи.

2.2. Організовує спільно з відповідними державними інспекціями розслідування нещасних випадків у відповідності до «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві », затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 30 листопада 2011 року №1232, « Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 31 серпня 2001 року №616 та «Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року №270.

2.3. Спільно зі структурними підрозділами технікуму бере участь в організації роботи з охорони праці, проводить оперативно-методичне керівництво і відомчий контроль в закладах освіти за:

- організацією роботи з охорони праці та функціонуванням системи управління охороною праці, наявністю наказу про покладення відповідальності за організацію роботи з охорони праці на конкретних заступників та керівників структурних підрозділів у відповідності з їхніми посадовими інструкціями з охорони праці, затвердженими керівником закладу і виданими на руки під розписку;

- дотриманням вимог Закону України „Про охорону праці", .Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", інших законодавчих міжгалузевих та галузевих нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструктивних матеріалів з охорони праці, постанов і пропозицій профспілкового комітету;

- виконанням працівниками посадових обов'язків з охорони праці;

- своєчасним проведенням з працівниками і студентами навчання і всіх видів інструктажів з техніки безпеки та якісним веденням журналів їх реєстрації;

- відповідністю інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання чинним стандартам, правилам, нормам з охорони праці;

- наявністю в технікумі необхідних інструкцій з охорони праці та своєчасним їх переглядом і затвердженням.

- Наявністю журналів обліку інструкцій з охорони праці та журналів реєстрації їх видачі;

- систематичною роботою постійно діючої технічної комісії по щорічному обстеженню приміщень і споруд та веденням журналу реєстрації наслідків таких оглядів;

- забезпеченням відповідної категорії працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Веденням особистих карток чи журналу обліку видачі працівникам цих засобів;

- забезпеченням відповідної категорії працівників миючими засобами, санітарно- побутовими приміщеннями, організацією питного режиму;

- своєчасним проведенням атестації робочих місць за умовами праці та наданням відповідним категоріям працівників пільг та компенсацій, пов’язаних з несприятливими умовами праці;

- вчасним проведенням медичного огляду відповідних категорій працівників та щорічного медогляду осіб віком до 21 року;

- своєчасним проведенням санітарно-технічної паспортизації закладу та комп'ютерного класу;

- своєчасним проведенням випробування опору заземлення та ізоляції електромережі. Призначенням відповідального за безпечну експлуатацію електрогосподарства, проведенням з окремою категорією працівників навчання з послідуючим присвоєнням їм кваліфікаційних груп допуску. Забезпеченням окремих працівників І робочих місць необхідними діелектричними засобами захисту та своєчасністю їх випробування;

- організацією звітування окремих керівників структурних підрозділів на засіданнях ради школи, нарадах, зборах про стан виконання ними заходів з охорони праці, наказів, розпоряджень, колективного договору, угоди з охорони праці та посадових обов'язків з цих питань;

- організацією профілактичної роботи щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед працівників, студентів технікуму

- своєчасним проведенням (раз в 3 роки) навчання та перевірки знань (атестації) відповідних категорій працівників з питань охорони праці. Наявністю протоколів та екзаменаційних питань. Щорічним проведенням навчання та перевіркою знань (атестації) з питань охорони праці кочегарів, електриків і інших працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки;

- якісною розробкою розділу охорони праці в колективному договорі і угоди з охорони прані та станом їх виконання;

- проведенням прийому структурних підрозділів до початку нового навчального року з оформленням відповідних актів-дозволів;

- виконанням приписів Держгірпромнагляду, інспекцій пожнагляду, СЕС, служби охорони праці відділу освіти, пропозицій та постанов профспілкового комітету, комісій та громадського інспектора з охорони праці;

- забезпеченням працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;

- обліком, аналізом нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також нанесеної працівникам і закладу в цілому шкоди від цих подій;

- використанням праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством.

2.4. Бере участь у :
- розслідуванні нещасних випадків з працівниками і студентами та аварій;
- роботі комісії з охорони праці;
- роботі комісії по прийому структурних підрозділів до початку нового навчального року, оформленні відповідних актів-дозволів;
- роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництв, реконструкції, або технічного переозброєння об'єктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування;
- роботі атестаційної комісії з перевірки знань (раз в 3 роки) з питань охорони праці відповідної категорії працівників;
- роботі постійно діючої комісії по проведенню атестації робочих місць за умовами праці:
- розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів з охорони праці, що діють у технікумі;
- проведенні профспілковим комітетом громадського контролю за станом умов і охорони праці, компенсації шкоди, заподіяної працівникам ушкодженням здоров'я на виробництві, підготовці та розгляду питань охорони праці на засіданнях профкому, проведенні оглядів-конкурсів та місячників з питань охорони праці в закладі;
- розробці розділу „Охорона праці" в колективному договорі та додатків до нього, угоди з охорони праці та комплексних заходів, спрямованих на створення безпечних і нешкідливих умов праці і навчання;
- впровадженні передового досвіду роботи та нових нормативних актів з питань охорони праці;
- проведенні в технікумі оперативного адміністративно-громадського контролю стану роботи з охорони праці;
- пропаганді безпечних та нешкідливих умов праці і навчання шляхом проведення перевірок, консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів, куточків тощо.
2.5. Здійснює контроль за безпечною експлуатацією і утриманням будівель, споруд, навчальних приміщень, обладнання, машин, механізмів, електроустановок, електрощитових, електросилових, електроосвітлювальних, опалювальних, газових і каналізаційних мереж, систем вентиляції відповідно до правил і норм з охорони праці, за проведенням в них поточних та планово-запобіжних ремонтів, за станом пожежної безпеки в закладі.
2.6. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці загальних для закладу чи окремих структурних підрозділів.
2.7. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров'я працівників або людей (учнів), які їх оточують, і навколишнього природного середовища, у випадку відмови з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи.
2.8. Розглядає листи, заяви та скарги працівників з питань охорони праці та готує їм аргументовані відповіді.
2.9.Готує матеріали по щорічному підведенню підсумків готовності закладу до роботи в новому навчальному році, проведенню оглядів-конкурсів, місячників з питань охорони праці та щодо причин виникнення нещасних випадків як з працівниками, так і з учнями, створенню безпечних і нешкідливих умов праці і навчання в структурних підрозділах закладу для розгляду на педрадах, нарадах, зборах тощо.
2.10. Здійснює зв'язок з медичними закладами, інспекціями пожнагляду, енергонагляду, СЕС, науковими, громадськими та іншими організаціями при вирішенні питань охорони праці, організовує впровадження їх рекомендацій.
2.12. Сприяє впровадженню в закладі досягнень науки і техніки, передових досвідів, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих і учнів, захисту населення і навколишнього середовища.
2.13. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів школи у розробці інструкцій, заходів з охорони праці, проведенні навчання, інструктажів з техніки безпеки, веденні документації з охорони праці та дотриманні санітарно-гігієнічних умов праці і навчання.

3. СПЕЦІАЛІСТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ МАЮТЬ ПРАВО:

3.1. Представляти технікум  в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці.

3.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати підвідомчі структурні підрозділи технікуму, зупиняти роботу навчально-виховного процесу в технікумі у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих та студентів, одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

3.3. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в структурних підрозділах технікуму.

3.4. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу та перевірки знань з охорони праць, не мають допуску до виконання відповідних робіт або порушають нормативні акти про охорону праці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖКИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Працівники служби охорони праці технікуму несуть персональну відповідальність за:

- невідповідність прийнятих ними рішень вимогам чинного законодавства з охорони праці;

- невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених Положенням про службу охорони праці технікуму та посадовими інструкціями;

- недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів, інформацій з охорони праці;

- низьку якість проведеного ними розслідування нещасних випадків, які мали місце в технікумі.

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20