Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                               

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2016 р.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про практичне навчання студентів в Ржищівському

 індустріально-педагогічному технікумі

 

 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою

Ржищівськго індустріально-педагогічного технікуму

Від «30» серпня 2016 року

Протокол № 1

 

 


                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів 2016


  1. 1.     Розроблено: Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом(РІПТ) Міністерства освіти і науки України

Укладачі:

В.О. Барвінченко , методист

Л.Г. Цюцюра, заступник  директора з навчально-виробничої роботи

        2. Прийнято та надано чинності: наказ директора РІПТ від 15 вересня 2016 року №95 на підставі рішення Педагогічної ради РІПТ, протокол № 1 від 30 серпня 2016  року.


  1. 1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.       Дане Положення регламентує питання проведення практики, яка є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки молодших спеціалістів у

Ржищівському  індустріально-педагогічному  технікумі.

 

У даному Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практики студентів різних спеціальностей навчання.

 

  1. 2.  МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

2.1. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичні й діяльності.

 

2.2. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

 

2.3. Залежно від конкретної спеціальності студентів практика може бути навчальна, педагогічна, технологічна, на здобуття робітничої професії, переддипломна.

 

2.4. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах. На молодших курсах одним із завдань практики може бути оволодіння студентами робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі, що відповідає фаху навчання.

 

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться перед державними іспитами. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, дозбирується фактичний матеріал для складання іспитів.

 

2.5. Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється відповідною цикловою комісією згідно з навчальним планом. На кожній ланці практики необхідно, щоб програми мали рекомендації щодо видів, форм, тестів перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти. Ці вимоги об'єднуються в наскрізній програмі - основному навчально-методичному документі практики. Зміст наскрізної програми повинен відповідати даному

 

Положенню, навчальному плану спеціальності і кваліфікаційній характеристиці спеціалістів. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики. Загалом наскрізна і робочі програми практики затверджуються заступником директора з НВР  технікуму.

 

Циклові комісії можуть розробляти, окрім наскрізної і робочих програм практики, інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів.

 

3. БАЗИ ПРАКТИКИ

 

3.1 Навчальна практика студентів проводиться у майстернях, лабораторіях.

 

3.2. Технологічна, педагогічна,  переддипломна практики студентів Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму проводиться на базах практики, які мають відповідати вимогам програми. Як бази підготовки студентів можуть використовуватися

 

виробничі підрозділи, полігони підприємств, організацій, установ, які мають необхідні умови та обладнання.

 

3.3. Студенти можуть самостійно з погодженням завідувача відділення та узгодження відповідних циклових комісій підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

 

3.4. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) завчасно укладаються договори на її проведення. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п'яти років.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

 

3.1.         Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на завідувачів відділень. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні циклові комісії технікуму.

 

3.2.      До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі циклових комісій, які брали безпосередню участь в навчальному процесі, по якому проводиться практика. Для керівництва навчальною практикою, при підготовці студентів за робітничою професією можуть залучатись майстри виробничого навчання.

 

3.3.     Керівник педагогічної, технологічної та переддипломної практики від технікуму перед початком практики контролює підготовленість баз практики, забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед прибуттям студентів на практику:

 

- інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації чи інше), перелік яких встановлює циклова комісія;

 

- повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту цикловою комісією, а саме: ведення щоденника, подання звіту з виконанням індивідуального завдання; підготовку доповіді, повідомлення, виступу на конференцію; у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою; контролює забезпечення нормальних умов праці студентів та проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки; контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, у складі комісії приймає заліки з практики; подає завідуючому відділення пропозиції про проведення практики із зауваженнями щодо поліпшення практики студентів.

 

3.4.  Розподіл студентів на технологічну та переддипломну практику проводиться завідувачем відділення з урахуванням їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання.

 

3.5.    Бази практик в особі їх перших керівників разом з Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

 

3.6.         Обов'язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, зазначаються в окремих розділах договорів на проведення практики. За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики.

3.7. Студенти технікуму при проходженні практики зобов'язані до початку практики одержати від керівника практики від технікуму консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; своєчасно прибути на базу практики; у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників; вивчити і чітко дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії; нести відповідальність за виконану роботу; своєчасно скласти залік з практики.

 

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

 

4.1.  По завершенні навчальної практики студенти складають залік безпосередньо керівнику практики. Оцінка за навчальну практику виставляється у відомість, журнал навчальних занять, залікову книжку студента. За підсумками навчальної практики на відділеннях можуть проводитися відкриті звіти, конференції тощо.

 

4.2.      Після закінчення терміну технологічної або переддипломної практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Загальна і характерна форма звітності студента за практику - це подання звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими цикловими комісіями (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформляється звіт за вимогами, встановленими відповідними цикловими комісіями з обов'язковим врахуванням єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

 

4.3.      Звіт з технологічної практики захищається студентом перед комісією, призначеною директором технікуму. До складу комісії входять керівники практики від технікуму і, за можливості, від баз практики, викладачі циклової комісії, які викладали практикантам спеціальні дисципліни. Комісія приймає залік у студентів у коледжі протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики. Оцінка за практику вноситься у відомість і в залікову книжку студента.

 

4.4.   Оцінка студента за всі види практик враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

 

4.5.   Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно за виконання умов, визначених завідувачем відділення. Студент, який востаннє отримав негативну оцінку по практиці в комісії, відраховується з технікум.

 

4.5.   Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях циклової комісії, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічних радах колледжу або на нарадах викладачів відповідних відділень не менше одного разу протягом навчального року.

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20