Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерствоосвіти і наукиУкраїни

Ржищівськийіндустріально-педагогічнийтехнікум 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Директор технікуму

____________     А.Ю Перегонцев

«___»________________2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

прозаочне відділення  в Ржищівськомуіндустріально-педагогічномутехнікумі

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічноюрадою

Ржищівськгоіндустріально-педагогічноготехнікуму

Від «30» серпня 2016 року

Протокол № 1

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів 2016


Розроблено: Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом(РІПТ) Міністерстваосвіти і наукиУкраїни

 

 

Укладачі:

 

Л.Г. Цюцюра ,заступник директора з навчально-виробничої роботи

 

В.О.Барвінченко, методист

 

 

 

Прийнятотана даночинності: наказдиректора РІПТ від 15 вересня 2016 року № 95 напідставі рішення Педагогічноїради РІПТ, протокол № 1 від 30 серпня 2016  року.

 


 

1. Загальні положення

Заочний відділ є одним із структурних підрозділів технікуму. Його діяльність полягає в забезпеченні централізованого керівництва і контролю за навчально-виховною роботою студентами заочної форми навчання.

Прийом на заочну форму навчання здійснюється згідно з Правилами прийому до Технікуму. Особи, які навчаються за заочною формою, мають статус студента і на них поширюються права та обов’язки, визначені чинним законодавством.

Відповідно до «Кодексу Законів про працю», Закону України «Про відпустки» та Постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року №634 «Про порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості», для осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи і навчаються у вищих навчальних закладах освіти за заочною формою, передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток і відпусток без збереження заробітної плати.

Зміст, обсяг, структура та якість знань, навичок і умінь студентів, які навчаються без відриву від виробництва, мають відповідати вимогам державного стандарту освіти, встановленим для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.

Тривалість програм підготовки визначається стандартами освіти і навчальними планами. Навчальні плани для форм навчання без відриву від виробництва за переліком дисциплін, кількістю годин, формами підсумкового контролю повинні відповідати навчальним планам денної форми навчання. Перелік дисциплін може відрізнятися за рахунок вибіркових дисциплін.

Навчальний процес за заочною формою навчання організовується відповідно до   Положення   про організацію навчального процесу в Ржищівському ІПТ і здійснюється під час сесій і в міжсесійний період. Сесія для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якої здійснюється всі форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття, консультації та контрольні заходи).

Головною метою заочного відділу є удосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів.

Свою роботу заочний відділ організовує і проводить за дорученням директора та заступника директора з навчальної роботи.

У своїй діяльності заочний відділ керується законами, наказами та іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку технікуму, розпорядженнями і наказами директора .

2. Завдання та обов’язки

Завдання заочного відділу полягають у своєчасній підготовці інформації та обґрунтованих пропозицій, а також в організації і участі в здійсненні контролю за виконанням рішень з навчально-виховних питань вищих керуючих органів та директора технікуму.

Діяльність заочного відділу включає  виконання:

-                     організацію і контроль за виконанням навчальних планів  і програм;

-                     складання графіків навчального процесу, розкладу міжсесійної роботи, розкладу навчально-екзаменаційної сесії, контроль за їх виконанням;

-                     складання звітів встановленої форми;

-                     складання інформації про хід екзаменаційної сесії, контингент студентів;

-                     оформлення довідок-викликів студентам заочної форми навчання, на період сесії, на підготовку до складання державної атестації та захисту курсових проектів ;

-                     контроль присутності студентів на сесії;

-                     підготовка документації для роботи державних екзаменаційних комісій;

-                     контроль за підготовкою анкет для формування навчальною частиною бази даних студентів-випускників;

-                     оформлення додатків до дипломів, облік та видача документів (довідки-виклики, залікові книжки, довідки );

-                     проведення нарад зі старостами академічних груп, виробничих зборів зі студентами з питань організації навчального процесу;

-                     формування академічних груп, призначення старост академічних груп, контроль за веденням журналів обліку роботи академічної групи;

-                     підготовка та оформлення екзаменаційних та залікових відомостей, журналів успішності;

-                     забезпечує підготовку наказів: щодо оформлення академічної відпустки, зміну прізвища, відрахування з числа студентів, про поновлення після академічної відпустки, поновлення в число студентів, про допуск до захисту курсових проектів тощо;

-                     підготовка наказу про переведення студентів на старші курси;

-                     контроль за своєчасною сплатою вартості навчання студентами контрактної форми навчання;

-                     оформлення навчальних карток студентів;

-                     контроль за дотриманням правил проживання в гуртожитку студентами-заочниками

3 Організація та порядок навчання

Лекції при формах навчання без відриву від виробництва, мають концептуальний, узагальнюючий та оглядовий характер.

Семінарські заняття проводяться за основними темами курсу, які виносяться на самостійне вивчення студентами.

Практичні та лабораторні роботи повинні забезпечувати формування необхідного рівня умінь і навичок.

Кількість сесій і термінів їх проведення встановлюються щорічно графіком навчального процесу з урахуванням особливостей напряму підготовки (спеціальності).

Міжсесійний період для заочної форми навчання – це частина навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом педагогічного працівника. Основною формою роботи студента-заочника над засвоєнням навчального матеріалу є виконання ним контрольних робіт та індивідуальних завдань. Контрольні роботи та індивідуальні завдання, передбачені навчальним планом, можуть виконуватися як у домашніх умовах (поза навчальним закладом), так і в коледжі. Індивідуальні завдання виконуються у порядку, передбаченому Положеннямпро організацію навчального процесу в Ржищівському ІПТ.

Контрольні роботи можуть бути замінені домашніми завданнями, перелік яких затверджується навчальними планами з урахуванням особливостей напряму підготовки (спеціальності).

З метою забезпечення систематичної самостійної роботи студентів-заочників в міжсесійний період можуть проводитися консультації, захист курсових робіт (проектів) та інших індивідуальних завдань. У міжсесійний період студентам-заочником може надаватися можливість відвідувати навчальні заняття та виконувати інші види навчальної роботи зі студентами денної форми навчання в умовах домовленості з педагогічним працівником.

Контрольні роботи, виконані поза закладом освіти, перевіряються викладачем у семиденний термін з часу їх отримання і зараховуються за результатами співбесіди педагогічного працівника зі студентами. Контрольні роботи, виконанні в коледжі, перевіряються педагогічним працівником у дводенний термін і зараховуються за результатами їх виконання. Порядок обліку виконання контрольних робіт визначає відділення Технікуму.

Організація навчання за заочною формою під час сесій і в міжсесійний період здійснюється відповідно до графіку навчального процесу та робочих навчальних планів на поточний рік, які доводяться до відома всіх студентів перед початком навчального року.

Директор Технікуму (заступник директора з навчальної роботи) за певних умов (хвороба, службові відрядження, складні сімейні обставини) для окремих студентів на підставі заяви студента та підтверджуючих документів може встановлювати індивідуальний графік навчального процесу

Виклик студентів на сесію здійснюється відповідно до графіку навчального процесу довідкою-викликом встановленої форми. Довідка-виклик є підставою для надання додаткової оплачуваної відпустки студентам, які виконали навчальний план за попередню сесію. Довідка-виклик є документом суворої звітності і підлягає реєстрації в окремій книзі із зазначенням номера та дати видачі. Після закінчення сесії коледж видає студенту довідку про участь у сесії.

Студенти-заочники, які не виконали вимог навчального плану і не мають права на додаткову оплачувану відпустку, але з’явився на лабораторно-екзаменаційну сесію, допускаються до консультацій педагогічних працівників, виконання лабораторних і практичних робіт, складання заліків і в установленому порядку до складання екзаменів (заліків) без наступного надання оплачуваної додаткової відпустки за поточний навчальний рік.

4.Права та відповідальність

Права та відповідальність заочного відділу полягають у здійсненні заходів, спрямованих на дотримання наказів та інших нормативних актів Міністерства освіти і науки України, а також положень і наказів, які видає технікум з питань заочної форми навчання.

Заочний відділ несе відповідальність за:

– дотримання вимог законодавства «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про цивільну оборону», «Про забезпечення санітарної та епідемічної безпеки населення»;

–  своєчасну підготовку інформації та обґрунтованих пропозицій;

– організацію контролю за виконання рішень з навчальних та організаційних питань, згідно з рішеннями вищих керівних органів та Міністерства освіти і науки України.

5. Право контролювати

Виконання наказів: про рух контингенту, академічні відпустки, зарахування, поновлення, переведення з однієї форми навчання на іншу, з інших навчальних закладів, про допуск до захисту дипломного (курсового) проекту тощо.

Виконання міжсесійних та сесійних планів роботи.

Оформлення залікових книжок (відповідність записів у відомості та заліковій книжці).

Допуск студентів до навчально-екзаменаційної сесії.

Стан навчально-методичного забезпечення навчального процесу.

Виконання годин навантаження у відповідності із затвердженим розкладом занять.

Якість проведення констультацій, настановчих, оглядових і лабораторно-практичних занять, екзаменів.

Своєчасність і якість складання викладачами навчально-методичної документації.

Виконання студентами-заочниками індивідуальних графіків написання контрольних робіт.

Дотримання строків і якості рецензування контрольних робіт та курсових проектів.

Визначити індивідуальний термін складання екзаменів студентами через поважні причини (хвороби, відрядження, сімейні обставини), що підтверджується документально.

Використовувати персональні дані студентів заочної форми навчання в разі надання необхідних їм повідомлень, інформації, надання за офіційним запитом відповідей, довідок, для підготовки документів державного зразка.

Забезпечувати своєчасне виконання завдань, зазначених регламентом типових процедур керування навчальним процесом на заочному відділі.

6. Взаємовідносини

Заочний відділ організовує та здійснює роботу у взаємодії із директором технікуму, заступниками директора, співробітниками структурних підрозділів та циклових комісій технікуму, викладачами спецдисциплін, які мають досвід викладання на денному відділі.

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20