Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

 


 

І Основні питання нарахування стипендії

та формування рейтингу

         1.1. Стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

1.2. Стипендію отримують студенти, що посідають в рейтингу найвищі позиції в межах встановленого ліміту(40-45%), по кожному відділенню, в розрізі курсів.

1.3.Особам, які навчалися на контрактній формі і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом відвиробництва) в межах навчального закладу призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цими Правилами, а саме:академічної — з місяця, щонастає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу керівника навчального закладу;соціальної — за процедурою та у строки, визначеніцими Правилами, за наявності коштів в стипендіальному фонді.

1.4.Стипендії виплачуються один раз на місяць.

1.5. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

1.6.На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

1.7.Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цими Правилами за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.

1.8.Студентам, які навчалися за державним замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особ і згідно з цими Правилами за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.

1.9. У разі коли студент, має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчування.

1.10. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом відвиробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, за підсумками семестрового контролю відповідно до рейтингу.

1.11. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і творчій діяльності навчальний заклад має право надавати матеріальну допомогу та заохочення студентам, які навчаються за державним замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) за рахунок коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку.

Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.

1.12. Розмір академічних стипендій, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.

Уразі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

В 2018 році розмір стипендії складатиме:

 1. Академічна -980 грн;
 2. Соціальна -890 грн.
 3. Підвищена(за особливі досягнення в навчанні) -1426  грн.
 4. Виплати сиротам (соціальна) – 2360 грн.
 5. Розмір стипендії  студентів, які навчаються за спеціальністю «Професійна освіта»:з триразовим харчуванням – 490 рн; з одноразовим харчуванням – 784  грн.

1.13. Рейтинг студентів, які навчаються на одному відділенні РІПТ за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки), оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

1.14. Особа, яка протягом попереднього навчального семестру отримувала академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склала семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, має право на отримання академічної стипендії у розмірі мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу. Рішенням керівника навчального закладу таким особам встановлюється строк ліквідації академічної заборгованості, але не більш як місяць з дня припинення тимчасової непрацездатності, після чого питання призначення академічної стипендії такій особі вирішується на загальних підставах відповідно до цих Правил. У разі коли особіпризначенаакадемічнастипендія, здійснюєтьсяперерахуноккоштів та виплатаакадемічноїстипендії у повномуобсязі. Якщо стипендіат втратить право на призначення академічної стипендії, виплата такої стипендії припиняється,  відшкодування коштів, отриманих такою особою під час ліквідації академічної заборгованості, не здійснюється.

1.15. Рейтинг, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального закладу.

1.16. Формування рейтингу в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі:

1.16.1. Рейтинги, відповідно до яких студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожним відділенням, курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням активної участі у  в громадському, творчому,  культурному та спортивному житті технікуму.

     1.16.2.Складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингового бала, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному відділенні, курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки) у РІПТ;

         У разі, коли студенти набирають однаковий бал ( для прикладу Іванов С.І.  має 4,5 бали та Сидоров А.К. має 4,5 бали) і стоять вкінці рейтингового списку, на них поширюється правило (90+10.) 10- це додаткові 10%.(Додатоки 1-3).

   1. 16.3.Критерії, за рахунок яких рейтинговий бал студента зросте  на 10 відсотків :

1)за участь в обласних та регіональних міжвузівських студентських конференціях та семінарах;

2) за участь та отримання призових  місць на обласних  олімпіадах та олімпіадах, що проводять вищі навчальні заклади ІІІ-ІVрівнів акредитації з різних дисциплін;

3) за отримання призових місць у мовно-літературних конкурсах;

4) за активну участь в спартакіадах, що проводяться на рівні  міста, району та області;

5) за участь та перемогу в конкурсах професійної майстерності;

6)за участь  в пісенних конкурсах та фестивалях;

7) за активну громадську позицію та інші досягнення.

8) відсутність пропусків з неповажних причин.

Десять відсотків добавляється студенту з урахуванням письмового подання куратора групи, яке розглядається стипендіальною комісією.

1.16.4.Рейтинги успішності студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю формуються за середнім балом семестрового контролю з округленням до сотих значення числа (другого знаку після коми).

1.16.5. До рейтингу успішності включаються всі студенти, які навчаються на певній спеціальності (напрямі підготовки) та курсі в межах відділення за денною формою навчання, крім осіб, які:

– протягом навчального семестру до початку семестрового контролю або під час семестрового контролю отримали незадовільну підсумкову оцінку або не з’явились на контрольний захід без поважної причини з будь-якої навчальної дисципліни, захисту курсової роботи (проекту), звіту з практики, у тому числі в разі успішного повторного складання контрольного заходу з метою покращення отриманої раніше оцінки;

– до дати завершення семестрового контролю, визначеної навчальним планом та графіком навчального процесу, не склали семестровий контроль з будь-якої навчальної дисципліни, курсової роботи (проекту), практики, крім випадку, передбаченого пунктом 14 Правил.

1.17. Студентам РІПТ, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії та соціальної(крім студентів, що мають статус сиріт), зменшується на 50 відсотків, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — на 20 відсотків.

1.18. Соціальна стипендія у розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в обов’язковому порядку виплачується студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до рейтингу відповідно до цих Правил та належать до однієї з таких категорій:

1) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, згідно із статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”;

2) осіб, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

3) шахтарів, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці”;

4) осіб, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці” — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

6) дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

7) дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”;

8) дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України “Про вищу освіту”.

9). Діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи;

10) студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до вищого навчального закладу за місцем їх навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові;

число, місяць, рік народження;

зареєстроване та фактичне місце проживання;

підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів:

паспорта громадянина України;

свідоцтва про народження дитини;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

студентського квитка.

Крім того, студенти додатково подають такі документи:

особи, зазначені у підпункті 1 пункту 16:

- копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- копію свідоцтва про смерть батьків;

особи, зазначені у підпункті 2 пункту 16, — копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка;

особи, зазначені у підпунктах 3 і 4 пункту 16:

- довідку з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

- акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за      формою Н-1 згідно з додатком 4 до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

- копію свідоцтва про смерть батька (матері).

У разі неможливості подання особами, зазначеними у підпунктах 3 і 4 пункту 4, із числа внутрішньо переміщених осіб довідки з гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи подається довідка з Пенсійного фонду України із зазначенням стажу підземної роботи;

особи, зазначені у підпункті 5 пункту 16:

-      копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій;

особи, зазначені у підпункті 6 пункту 16:

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (оголошення померлим);

- копію довідки медико-соціальної експертизи;

особи, зазначені у підпункті 7 пункту 16:

- копію свідоцтва про смерть батька (матері);

- копію довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

- довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

особи, зазначені у підпункті 8 пункту 16, — копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Уповноважена особа, що визначена керівником вищого навчального закладу, приймає документи, формує на кожного студента особову справу, завірену копію якої в десятиденний строк передає до органу соціального захисту населення за місцем розташування відповідного вищого навчального закладу.

Орган соціального захисту населення в п’ятиденний строк вносить відомості про студента ,який має право на отримання соціальної стипендії, що містяться в особовій справі, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, шляхом формування персональної облікової картки.

 Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі:

студентам вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, –
750 гривень;

студентам вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – 2 000 гривень.

У разі коли строк закінчення навчання студента, який отримує соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або коли він вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, йому виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, студенту (курсанту) виплачується стипендія у призначеному розмірі.

1.19.  Вищі навчальні заклади щомісяця до 5 числа подають до органів соціального захисту населення на паперових та електронних носіях списки студентів, яким призначено соціальну стипендію, за відповідною формою .(див Додаток 1)

1.20. Органи соціального захисту населення з 1 вересня 2017 р. щомісяця проводять звіряння даних, внесених до списків студентів , яким призначено соціальну стипендію, з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, і в разі виявлення розбіжностей в даних щодо конкретного студента, не включає його до заявки на виплату до уточнення зазначеної інформації вищим навчальним закладом.

Після уточнення даних вищий навчальний заклад включає осіб, щодо яких були виявлені розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць.

1.21. Органи соціального захисту населення щомісяця до 10 числа подають заявки щодо потреби в коштах для виплати соціальної стипендії студентам, інформація про яких пройшла звіряння з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення.

У заявках зазначається кількість студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію, та загальна сума такої виплати.

Структурні підрозділи соціального захисту населення щомісяця до 15 числа подають до Мінсоцполітики узагальнену заявку в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

1.22. Мінсоцполітики після надходження зазначених у пункті 19 цих Правилзаявок щодо потреби в коштах на виплату соціальної стипендії не пізніше трьох робочих днів перераховує відповідні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

Структурні підрозділи соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують кошти на рахунки органів соціального захисту населення.

Органи соціального захисту населення протягом двох робочих днів перераховують кошти на рахунки відповідних вищих навчальних закладів.

Вищі навчальні заклади протягом двох робочих днів після надходження коштів на зазначені рахунки виплачують соціальну стипендію студентам

Інформація про виплачені соціальні стипендії щокварталу передається вищими навчальними закладами до територіальних підрозділів ДФС.

1.23. Орган соціального захисту населення, який перераховує кошти для виплати соціальної стипендії, має право перевіряти вищий навчальний заклад щодо достовірності поданих документів для призначення соціальної стипендії студентам.

1.24. На керівника вищого навчального закладу покладається обов’язок щодо:

контролю за повнотою та достовірністю відомостей, що передаються до органу соціального захисту населення;

здійснення заходів із запобігання випадкам безпідставного отримання соціальних стипендій або одночасного отримання академічних і соціальних стипендій, перебуванню на повному державному утриманні.

 

ІІ. Формування  стипендіального  фонду

             2.1.Технікум щомісячно розраховує стипендіальний фонд (Додаток 4) для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів з урахуванням:

– розмірів академічних стипендій, затверджених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України;

– видатків на виплату академічних стипендій, затверджених Технікуму у встановленому порядку;

– затвердженого директором Технікуму реєстру осіб, яким в установленому порядку призначені академічні стипендії за результатами останнього навчального семестру та їх успішності;

– реєстру осіб, які відповідно до наказу директора Технікуму протягом певного періоду зберігають право на отримання академічних стипендій.

2.2.Місячний обсяг стипендіального фонду Технікуму повинен забезпечувати виплату академічних стипендій:

– встановленому ліміту стипендіатів;

– за особливі успіхи у навчанні, у тому числі, заснованих Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

– особам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, і яким виплачується академічна стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

– особам, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також, мають право на перерахунок коштів та виплату академічної стипендії у повному обсязі в разі її призначення після ліквідації академічної заборгованості, після припинення тимчасової непрацездатності;

– особам, які реалізували право на академічну мобільність, і щодо яких стипендіальною комісією прийнято позитивне рішення стосовно виплати у повному обсязі академічної стипендії, яка не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Постанови КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1050.

2.3. Стипендіальний фонд для призначення академічних стипендій на основі рейтингу успішності студентів Технікуму розраховується щомісячно з урахуванням:

– видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених Технікуму у встановленому порядку;

– раніше сформованих зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам;

– зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих у поточному місяці.

2.4. До раніше сформованих належать зобов’язання з виплати академічних стипендій студентам:

       – раніше сформовані на основі рейтингу успішності студентів;

– перед особами, призваними на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі, яким виплачується стипендія у розмірі, встановленому за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі;

– перед особами, які протягом попереднього навчального семестру отримували академічну стипендію і внаслідок тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, не склали семестровий контроль у строк, визначений навчальним планом, а також в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, якщо здійснюється перерахунок коштів та виплата академічної стипендії у повному обсязі за попередні місяці;

– перед особами, які реалізували право на академічну мобільність, щодо яких прийнято позитивне рішення стипендіальної комісії про виплату в повному обсязі стипендії, що не була виплачена за весь період їх навчання за програмою академічної мобільності в іншому навчальному закладі на території України чи поза її межами відповідно до абзацу восьмого пункту 14 Постанови КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1050.

– щодо заборгованості з виплати стипендій, яка не була виплачена на початок поточного місяця.

При розрахунку стипендіального фонду враховується припинення зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам у встановлених законодавством випадках.

      2.5. До зобов’язань з виплати академічних стипендій студентам, сформованих

у  поточному місяці, належать:

– сформовані в поточному місяці на основі рейтингу успішності студентів за результатами семестрового контролю до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю, або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

– сформовані в поточному місяці перед особами, які мають право на призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості до місяця, в якому закінчується складання наступного семестрового контролю, або закінчення навчання включно, або на поточний місяць;

– сформовані в поточному місяці перед особами, які були раніше призвані на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, якщо таким студентам було призначено академічну стипендію за результатами семестрового контролю, який передував перериванню навчання, до місяця завершення наступного семестрового контролю включно, або завершення навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

 

ІІІ. Визначення ліміту стипендіатів

 

3.1. Ліміт стипендіатів визначає частку студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки), і набувають право на призначення академічної стипендії до місяця завершення наступного семестрового контролю включно, або завершення навчання.

Розрізняють такі види лімітів стипендіатів:

 

загальний ліміт стипендіатів - однаковий для всіх відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю на основі здобутого ними рейтингового балу, включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні;

– ліміт стипендіатів-відмінників, яким буде призначатись академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні на основі здобутого ними рейтингового балу (може встановлюватись різний для відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки));

– ліміт першокурсників-стипендіатів, які зараховані на перший рік навчання і яким до першого семестрового контролю буде призначатися академічна стипендія на підставі конкурсного балу, здобутого під час вступу до Технікуму.

Ліміти стипендіатів встановлюються педагогічною радою Технікуму перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю. Ліміт першокурсників-стипендіатів встановлюється до 1 липня попереднього навчального року.

       3.2.Загальний ліміт стипендіатів встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних відділень, курсів та спеціальностей (напрямів підготовки).

     3.3.Конкретна кількість стипендіатів (включаючи академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні визначається стипендіальною комісією на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) шляхом округлення до цілого числа в бік зменшення добутку ліміту стипендіатів на фактичну кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю, або приступили до навчання через десять днів після його початку (для першокурсників).

У разі одночасної наявності на певному відділенні, курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) студентів, які навчаються за повним та скороченим термінами навчання, ліміти стипендіатів для них розраховуються окремо. За рішенням стипендіальної комісії спільно може бути розраховано ліміт стипендіатів для різних курсів та відділень за певною спеціальністю (напрямом підготовки), якщо відповідні студенти складали семестровий контроль за однаковим навчальним планом.

У разі наявності двох осіб на курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) кількість стипендіатів складає одну особу.

                3.4.Перевищення лімітів стипендіатів припускається в разі призначення академічної стипендії після ліквідації академічної заборгованості, повернення до навчання студентів після академічної відпустки з медичних підстав, по закінченню відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, з догляду за дитиною,а також раніше призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, оскільки призначення академічних стипендій цим категоріям студентів не може бути підставою для перегляду рішень про призначення академічних стипендій іншим особам.

         3.5.З урахуванням наявних видатків на стипендіальне забезпечення ліміт стипендіатів і ліміт стипендіатів-відмінників може підвищуватись рішенням стипендіальної комісії технікуму строком на один місяць з наданням права окремим студентам на призначення академічної стипендії (заміну академічної стипендії на академічну стипендію за особливі успіхи в навчанні) в поточному місяці.

       3.6.Право на призначення академічної стипендії до завершення навчання мають студенти, для яких навчальними планами для відповідних факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) не передбачається надалі проведення семестрового контролю (атестація здобувачів та захист практики перед нею не є семестровим контролем).

 

 

Додаток 1.

 

Процедура визначення рейтингового бала

 

Рейтинговий бал, що визначає місце особи у рейтингу, відповідно до якого студентам призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступного навчального семестру обчислюється за формулою:

 

Р = 0,9*Сер.б. + 0,1*Дод.б., де

 

0,9 –ваговий коефіцієнт середнього балу успішності у рейтинговому балі(90%)

 

Сер.б. -середній бал успішності,який визначається за результатами підсумковогоконтролю знань останнього навчального семестру за кожною групою відділення;

 

Середній бал успішності - це середньоарифметичний показник оцінок, отриманих стипендіатом за результатами підсумкового (семестрового ) контролю знань : іспити, диференційовані заліки з дисциплін (предметів), що не виносяться на екзаменаційну сесію , оцінки за проходження навчальної , технологічної, педагогічної практики та захисту курсових проектів.

Для розрахунку середнього балу успішності до підсумкового контролю знань включаються всі дисципліни (предмети), що передбачені навчальними планами і внесені до розкладу занять.

Розрахунок середнього балу успішності здійснює куратор групи спільно з завідувачем відділення та навчальною частиною після закінчення терміну підсумкового контролю знань. Підсумкова відомість підрахунку середнього балу, а також пропозиції щодо призначення стипендії, її видів і розмірів, з урахуванням рейтингового балу надаються завідувачами відділень до стипендіальної комісії.

 

0,1 –ваговий коефіцієнт додаткового балу(10%);

 

Дод.б. –додатковий бал,що враховує участь студента  в обласних та регіональних міжвузівських студентських конференціях та семінарах;за участь та отримання призових  місць на обласних  олімпіадах та олімпіадах, що проводять вищі навчальні заклади ІІІ-ІVрівнів акредитації з різних дисциплін; за отримання призових місць у мовно-літературних конкурсах;технічнійдіяльності, художній самодіяльності, громадському житті та спортивній діяльності технікуму.

 

Завідувачі відділень несуть персональну відповідальність за відповідність розміру середнього балу, зазначеного у відомостях обліку успішності студентів.

 

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у витягу з рішення загальних зборів навчальної групи несуть куратори груп.

 

 

 

 

 

Додаток2.

Витяг

з рішення загальних зборів

групи ______ від _____________________ 20____ року

Рейтинг-лист

Для розрахунку рейтингового балу претендентів на отримання академічної та соціальної стипендії за підсумками ___семестру 20___/20___н.р.

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Показники для визначення додаткового балу

Загальна рейтингова оцінка (Рзб)

 

Середній бал успішності

Відсутність пропусків занять з неповажних причин(1бал)

За участь та отримання призових  місць в  олімпіадах, конференціях та конкурсах(1 бал)

Участь у суспільно-корисній роботі групи, технікуму(1 бал)

Участь у художній самодіяльності, спортивній роботі(1 бал)

Інше(1бал)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Академічна стипендія

 

 1. 1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 5.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 6.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 7.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 8.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 9.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 10.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 11.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 12.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 13.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 14.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 15.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 16.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 17.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 18.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 19.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 20.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 21.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 22.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 23.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 24.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 25.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 26.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 27.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна стипендія

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Староста групи________________________________________________

Куратор групи_________________________________________________

Погоджено:

1.Зав.відділенням _________________________________________________

2.Заступник директора з виховної роботи___________________________

3.Керівник фізичного виховання___________________________________

Додаток 3.

ПОГОДЖЕНО                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Голова профспілкового комітету                                       Директор технікуму

 

_________ Н.С.Кнуренко                                        ______ А.Ю.Перегонцев

ПОГОДЖЕНО

Голова студентської ради технікуму

_________К.В.Жолобіцький

РЕЄСТР

Студентів для отримання______________________стипендії

на відділенні________________________________________

за підсумками ____ семестру 20___/20___навчального року

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Показники для визначення додаткового балу

Загальна рейтингова оцінка (Рзб)

Середній бал успішності

Відсутність пропусків занять з неповажних причин(1бал)

За участь та отримання призових  місць в  олімпіадах, конференціях та конкурсах(1 бал)

Участь у супільно-корисній роботі групи, технікуму(1 бал)

Участь у художній самодіяльності, спортивній роботі(1 бал)

Інше(1бал)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Група №

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……….

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 4

Приклад для розрахунку

Педагогічна рада технікуму визначає відсоток студентів, які мають право на отримання академічних стипендій загалом, і відсоток студентів, які мають право на отримання підвищених академічних стипендій, виходячи з умови балансу стипендіального фонду:

F = S(K0  + K1ks)[LV (ke  -1)+ LS]

де:

– розмір місячного стипендіального фонду;

K0– загальна кількість студентів, які навчаються за державним(регіональним) замовленням на денній формі навчання, окрім студентів, які навчаються за спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року;

 

K1– загальна кількість студентів, які навчаються за державним(регіональним) замовленням на денній формі навчання за спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року (яким виплачується стипендія в підвищеному розмірі);

s

-

місячний

розмір  звичайної  академічної  стипендії  (830  грн.  -  для

студентів, які навчаються у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації);

 

ke

коефіцієнт

підвищення  стипендії  за

особливі

успіхи  у  навчанні

( ke  =1,455 );

 

 

 

ks

коефіцієнт

підвищення  стипендії для

студентів,

які  навчаються  за

спеціальностями, переліченими в додатку до Постанови кабінету Міністрів України № 1047 від 28 грудня 2016 року (яким виплачується стипендія в підвищеному розмірі),

ks = 1056830 = 1,2723 для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,

LS -загальний ліміт стипендіатів;LV – ліміт стипендіатів-відмінників.

 

 

 

 

 


23-05-2022 19:08
17-01-2022 18:50
11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20