Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Про студентське самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

в Ржищівському індустріально-педагогічному технікумі

 

Загальні положення

 1. Самоврядування в індустріально-педагогічному технікумі - це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка керується адміністрацією технікуму і здійснюється студентами відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентським колективом.
 2. У своїй діяльності студентського самоврядування керується чинним законодавством, рішенням Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, Статутом технікуму та цим Положенням.
 3. Орган студентського самоврядування користується допомогою адміністрації технікуму з питань забезпечення приміщенням, обладнанням тощо.
 4. До компетенції органу студентського самоврядування відносяться питання підвищення якісних показників навчання студентів, їх наукової роботи, культурно-просвітницької, спортивно-масової діяльності, забезпечення побутових умов та дозвілля. Усі ці напрями роботи обов`язково узгоджуються з керівництвом технікуму.
 5. Орган студентського самоврядування не залежить від релігійних об`єднань, політичних партій, рухів.

 

Структура і організація роботи органу

студентської ради

 1. Студентське самоврядування технікуму здійснюється на рівні академічної групи,  курсу, напряму спеціальності, гуртожитку.
 2. Вищим напрямом студентського самоврядування є рада студентів технікуму (по одному представнику з кожної академічної групи), на якій затверджується положення про студентське самоврядування, обирається Голова студентської ради, виконавчий орган, визначається їхня структура і термін повноважень.
 3. Головною структурою студентської ради є академічна група, яка має свій орган управління, старосту і делегує  свого представника до  студентського самоврядування.
 4. Голова студентської ради організовує роботу органів самоврядування, бере участь і засіданнях педагогічних рад технікуму, де обговорюються питання студентського життя за діяльності органу студентської ради.
 5. Секретар студентської ради організовує контроль за виконанням рішень органу самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.
 6. Рада створює сектори за напрямами роботи: навчально-науковий,  культурно-просвітницький, із захисту прав студентів, спортивно-оздоровчий, соціально-побутовий, зовнішніх зв`язків, інформаційний, тощо.
 7. Засідання студентської ради проводиться не менше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні 2/3 обраних до її складу членів. Студентська рада приймає рішення більшістю голосів її членів. Вона вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.
 8. Кожне засідання студентської ради фіксується протоколом, що підписується головою або заступником, секретарем.
 9. На розгляд загальних зборів виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямами діяльності студентської ради.
 10. Студентська рада технікуму у кінці навчального року на загальних зборах звітує про виконану роботу.
 11. Рішення виконавчого органу студентської ради і загальних зборів є обов`язковим для виконання.

 

Мета і завдання студентської ради

Студентське самоврядування в технікумі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов`язків та захисту їх прав і сприяє гармонійного розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього фахівця, організатора, керівника.

Діяльність органу студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, формування у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Студентське самоврядування - це така діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного та відповідальність за результати своєї праці.

 

Основні завдання органу студентського самоврядування:

-        забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

-        сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

-        сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

-        створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об`єднань, клубів за інтересами;

-        організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

-        безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;

-        забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової, допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

-        залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;

-        координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому;

-        контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення;

-        участь у розподілі стипендіального фонду;

-        залучення студентів до художньої самодіяльності;

-        проведення вечорів відпочинку, конкурсів та інше;

-        участь у поселенні студентів та виселенні з них;

-        разом з директором, господарською службою технікуму, завідуючою гуртожитками, вихователями організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках;

-        активна участь в організації ремонту кімнат, забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання та іншого майна навчального закладу;

-        координація роботи з викладачами, кураторами академічних груп студентів та кафедрами;

-        організація чергування студентів і сприяння налагодженню пропускного режиму в гуртожитках;

-        активна участь у організації оглядів-конкурсів на кращі кімнати, поверхи, гуртожитки та ін.

-        разом із завідуючою гуртожитками, директором та вихователями створення умов для самостійної підготовки (навчання) студентів та їх відпочинку і дозвілля;

-        пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкогольних напоїв, наркотики, палінню та інше.

 

Права та обов`язки органу студентського самоврядування

 1. Члени організації мають права та обов'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту технікуму.
  1. Крім викладеного, члени студентського самоврядування мають право:

-  обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

- звертатися до будь-якого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

- опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність або ускладнюють досягнення цілей організації.

 1. Ради студентського самоврядування відділень та Рада студентського самоврядування технікуму мають право звертатися до адміністрації відділення та адміністрації технікуму з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямами діяльності самоврядування.
 2. Голова ради студентського самоврядування відділення технікуму має право брати участь у засіданнях педагогічної ради технікуму при розгляді питань студентського життя.
 3. Голова ради студентського самоврядування технікуму є членом ради виховної роботи.

 

ОБОВ'ЯЗКИ:

Чітко дотримуватися цього Положення. Виконувати рішення і вимоги студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації.

 Права і обов`язки органу студентського самоврядування розробляються кожним вищим навчальним закладом і узгоджуються педагогічною радою та адміністрацією цього начального закладу.

 

 


11-11-2020 16:48
06-10-2020 15:39
02-10-2020 15:28
04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20