Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Про апеляційну комісію

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Київська обласна державна адміністрація

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Ржищівського індустріально-

педагогічного технікуму

_______________ А.Ю.Перегонцев

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про апеляційну комісію

Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів

2018

 

І. Загальні положення

1.1.                      Апеляційна комісія Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (далі - апеляційна комісія, далі - Технікум) створюється для вирішення спірних питань, які виникли під час проведення вступних випробувань, і розгляду апеляційних заяв вступників (далі - апеляцій). Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

1.2.                      Апеляційна комісія Технікуму працює в умовах гласності відповідно до чинного законодавства України, наказів Міністерства освіти і науки України, Положення про Приймальну комісію Технікуму та затверджених Правил прийому до Технікуму.

1.3.                      Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання вступних випробувань.

1.4.                      Порядок подання і розгляду апеляцій оприлюднюється на сайті Технікуму до початку вступних випробувань.

 

ІІ. Склад Апеляційної комісії

2.1.          Апеляційна комісія створюється наказом директора для розгляду апеляцій вступників, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста щодо результатів вступних (фахових) випробувань, творчих конкурсів, співбесід, які проводяться Технікумом.

2.2.          Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до затверджених Правил прийому до Технікуму у 2019 році.

2.3.          До складу апеляційної комісії Технікуму входять:

-         голова комісії;

-         секретар комісії;

-         члени комісії.

2.4.    Головою апеляційної комісії призначається директор Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму наказом директора, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. Голова апеляційної комісії забезпечує належну організацію роботи апеляційної комісії, своєчасний та об’єктивний розгляд апеляційних заяв вступників, ведення справ і збереження документів та несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

2.5.    Секретарем апеляційної комісії призначається відповідальний
секретар Приймальної комісії Технікуму.

Відповідальний секретар подає на затвердження директору Технікуму розклад засідань апеляційної комісії; приймає апеляційні заяви від вступників, які не згодні з отриманою на вступному випробуванні оцінкою; здійснює безпосередню організацію роботи апеляційної комісії; подає в Приймальну комісію на затвердження результати роботи апеляційної комісії.

2.6.                     Склад апеляційної комісії для розгляду апеляцій вступників, які вступають на перший курс для навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста на основі базової і повної загальної середньої освіти, формується з числа провідних педагогічних працівників Технікуму, які не є членами предметних екзаменаційних комісій, комісій для проведення співбесід в Технікумі.

 

ІІІ. Порядок подання заяв на апеляцію

3.1. Апеляція стосовно оцінки, отриманої на вступному випробуванні, подається вступником особисто в день проведення вступного випробування або не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція оформляється на ім’я відповідального секретаря Приймальної комісії з детальним викладенням мотивів незгоди з виставленою оцінкою.

3.2.                      Подана апеляція анулює результати вступного випробування, на яке вона подається. За результатами розгляду апеляції робота оцінюється заново.

3.3.                      Апеляційні заяви від інших осіб, у тому числі родичів вступників, не приймаються й не розглядаються.

3.4.                     Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.5.                     Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, та подати екзаменаційний лист.

 

IV. Порядок розгляду апеляцій

4.1.                     Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія Технікуму у складі голови комісії, секретаря та членів комісії з числа затверджених відповідним наказом.

4.2.                     Апеляція розглядається в день її подання тільки в присутності вступника, або не пізніше наступного дня після її подання.

4.3.                     На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення вступнику та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

4.4.                     Під час розгляду апеляції сторонні особи, за винятком вступника, апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

4.5.                     Вступники запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони ознайомлюються зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок і зауважень.

Додаткове опитування вступників членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

4.6.                     За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за випробування, яке приймається простою більшістю голосів за умови присутності не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова апеляційної комісії.

4.7.          У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі.

4.8.          Вступнику, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

4.9.          Якщо після наданих пояснень вступник не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію роботи.

4.10.      Протокол засідання апеляційної комісії (при наявності і докладна рецензія на роботу) розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

4.11.      Протоколи апеляційної комісії зберігаються в справах Приймальної комісії поточного року.

4.12.      Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, який затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії Технікуму.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні Приймальної комісії Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (протокол № 3 від 05.12.2018 р.)

 

 


04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20