Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Київська обласна державна адміністрація

Ржищівський індустріально-педагогічний технікум

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Ржищівського індустріально-

педагогічного технікуму

_______________ А.Ю.Перегонцев

 

« _____ » ____________ 2018 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Приймальну комісію

Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ржищів

2018

 

І. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (далі – Приймальна комісія, Технікум – робочий орган Технікуму, що утворюється для організації прийому вступників на навчання. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом МОН від 10 жовтня 2018 року № 1096 та зареєстровані в Міністерстві юстиції 30 жовтня 2018 року за №1231/32683 (далі – Умови прийому), Правил прийому до Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (далі – Правила прийому), статуту технікуму та положення про Приймальну комісію навчального закладу (далі-Положення).

Положення затверджується Педагогічною радою технікуму.

1.2.   Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора Технікуму, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник голови Приймальної комісії;
 • відповідальний секретар Приймальної комісії;
 • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
 • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
 • члени Приймальної комісії;
 • представники органів студентського самоврядування та профспілкових організацій.

Заступником голови Приймальної комісії призначаються заступник директора Технікуму або завідуючі відділеннями.

1.3. Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники
призначаються наказом директора з числа провідних педагогічних
 працівників Технікуму.

Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки підряд.

1.4. До складу Приймальної комісії, а також до складів предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до Технікуму у поточному році.

1.5.  Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

 • предметні екзаменаційні комісії;
 • комісії для проведення співбесід;
 • фахові атестаційні комісії;
 • предметні комісії;
 • апеляційна комісія;
 • відбіркова комісія - у разі потреби.

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

1.6   Предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти. До складу цих комісій можуть входити (за згодою) працівники інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

1.7.  Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). До складу цих комісій можуть входити (за згодою) науково-педагогічні (педагогічні) працівники інших навчальних закладів.

1.8.  Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора технікуму, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Технікуму та вчителів системи загальної середньої освіти Київської області, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісія для проведення співбесід в Технікумі.

Порядок роботи апеляційної комісії затверджується директором Технікуму.

1.9.  Відбіркова комісія утворюється у разі потреби для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних з прийомом вступників.

1.10.   Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій підписується директором технікуму не пізніше 01 березня. Підрозділи Приймальної комісії можуть мати інші назви та розподіл повноважень, що повинно бути зазначено в Положенні.

1.11.   Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом директора Технікуму з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного (адміністративного) персоналу Технікуму.

1.12.   Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які
входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не
менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більш ніж три роки поспіль.

 


 

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1.  Відповідно до Умов прийому, Статуту Технікуму, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Педагогічна рада.

2.2.  Приймальна комісія:

 • забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Технікуму;
 • організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);
 • в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;
 • координує діяльність усіх структурних підрозділів Технікуму щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;
 • організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;
 • здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;
 • організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;
 • забезпечує оприлюднення на веб-сайті технікуму цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;
 • приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3.  Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.


 

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1.  Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Технікуму або печаткою відповідного структурного підрозділу Технікуму журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

 • порядковий номер (та/або номер особової справи);
 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • місце проживання;
 • стать, дата народження;
 • номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;
 • найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь / освітньо-кваліфікаційний рівень;
 • номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому для вступу на обраний вступником напрям (спеціальність);
 • пріоритет заяви;
 • інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування;
 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;
 • підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника, технічного секретаря), скріплена печаткою Технікуму або штампом Приймальної комісії. Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал.

Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою Технікуму або штампом Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою Технікуму або штампом Приймальної комісії.

3.2.  Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, і повідомляє про це вступника в письмовій формі або за допомогою телефонного зв’язку.

3.3.  Для проведення вступних іспитів Технікумом формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, усного вступного іспиту і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних іспитів, видається аркуш результатів вступних іспитів.

3.4.  Розклад вступних іспитів, що проводяться Технікумом, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Технікуму та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

3.5.  Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.

 


 

ІV. Організація та проведення вступних іспитів

4.1.  Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших підрозділів, які відповідають за проведення вступних іспитів, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться Технікумом, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних іспитів у Технікумі і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому.

4.2.  На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і вмінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.

4.3.  Іспит в усній формі або співбесіда з кожної предмета (дисципліни) проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди (іспиту в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.

Інформація про результати співбесіди або іспиту в усній формі оголошується вступникові в день її/його проведення.

4.4.  Вступні іспити у письмовій формі, що проводить Технікум у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії.

4.5.  Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Приймальної комісії зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії технікуму, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком іспиту.

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, які розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

4.6.  Завдання вступних іспитів, проведених з використанням комп`ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

4.7.  Для проведення письмових вступних іспитів встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):

з мови та літератури: диктант 1 година;

з інших предметів – 2-3 години;

тестування - не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

4.8.  Під час проведення вступних іспитів не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.9.  Вступники, які не з’явились на вступні іспити без поважних
причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших іспитах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних іспитів з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів.

Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення іспиту голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

4.11.   Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.12.   Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Технікуму членами Приймальної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.13.   Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 100 балів, більше ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше ніж на 4 бали, більше ніж на 10 балів. У разі використання інших шкал оцінювання у Положенні про Приймальну комісію зазначаються ці шкали та кількість балів, виставлених за роботу вступника, більше якої голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.14.   Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.15.   Перескладання вступних іспитів не допускається. Вступники, знання яких було оцінено нижче ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних іспитів та участі в конкурсі не допускаються.

4.16.   Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті в Технікумі (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

 

V. Зарахування вступників

5.1.  Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

5.2.  Особи, які в установлений Правилами прийому строк не подали до Приймальної комісії оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатки до них державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

5.3.  Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей, тощо вступників, зарахованих до Технікуму, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.

5.4.  Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються в Технікумі протягом усього строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.5.  Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови
зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами
участі в конкурсі та ін.).

5.6.  На підставі рішення Приймальної комісії директор видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.7.  Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до Технікуму.

5.8.  Після видання директором технікуму наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.

5.9.  Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

5.10.   За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні педагогічної ради Технікуму.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні Приймальної комісії Ржищівського індустріально-педагогічного технікуму (протокол №3 від 05.12.2018 р.)


04-05-2020 19:31
01-05-2020 19:29
26-04-2020 19:15
30-03-2020 18:30
10-03-2020 19:12
19-02-2020 19:30
18-12-2019 21:08
24-10-2019 14:01
10-07-2019 08:38
13-04-2019 15:59
27-09-2018 06:14
25-09-2018 17:05
20-09-2018 10:29
01-09-2018 19:19
11-06-2018 09:36
22-03-2018 10:56
03-09-2017 05:58
22-05-2017 10:20
28-12-2016 11:42
18-09-2016 19:15
04-09-2016 11:31
01-07-2016 20:35
26-05-2016 09:34
22-05-2016 18:08
07-04-2016 06:41
25-02-2016 08:20